วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การเลี้ยงกบคอนโด

การเลี้ยงกบคอนโด

            การรู้ค่าของการปฏิบัติงานจริงจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองและชุมชน เสริมสร้างกระบวนการคิด การตัดสินใจ การวางแผน

            การร่วมมือร่วมใจ ทำงานกันเป็นทีม และฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย รู้จักใช้ภูมิปัญญาพัฒนาวิธีเลี้ยงกบ เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้วยการเลี้ยงกบในขวดน้ำ การเลี้ยงกบในกล่องโฟม การเลี้ยงกบในบ่อปูน และการเลี้ยงกบในล้อรถยนต์ เพียงแต่จัดหายางรถยนต์เก่า ๆ มาวางซ้อนเป็นชั้น ๆ ใส่น้ำนำลูกกบไปปล่อยเลี้ยง ใช้เวลาเลี้ยง ให้อาหารประมาณ 2-3 เดือน การเลี้ยงกบคอนโด นอกจากจะไม่สิ้นเปลืองน้ำ ใช้พื้นที่ไม่มากแล้ว กบที่เลี้ยงในคอนโดจะโตเร็วกว่ากบที่เลี้ยงในบ่อลอยที่ต้องใช้เวลานานถึง 4 เดือน แต่กบคอนโดใช้เวลา 3 เดือนก็จะโตเต็มที่ขายได้ 3 – 4 ตัวต่อ 1 กก. และสร้างคอนโด 1 ชุด สามารถเลี้ยงกบได้ 100 ตัว สำหรับอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงกบ ตามปกติก็มีอาหารกบขายอยู่ตามท้องตลาด แต่เพื่อประหยัดต้นทุน ก็ทดลองนำอาหารปลาดุกมาเลี้ยงกบได้ หรือผสมกล้วยน้ำว้าในอาหารให้กบกิน กบก็จะโตได้ตามปกติและยังให้น้ำหนักดีอีกด้วย
ในการเลี้ยงกบคอนโด โดยมีวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการตามขั้นตอน ต่อไปนี้

การเลี้ยงในกล่องโฟม

วัสดุ อุปกรณ์

1. กล่องโฟม ขนาด 40*60*30 เซนติเมตร

2. เหล็กเจาะกล่องโฟม

3. ด่างทับทิม

4. สารส้ม

ขั้นตอน/วิธีการทำ

1. นำกล่องโฟมมาเจาะรูที่ด้านข้างของกล่องทั้ง 4 ด้าน (สูงจากก้นกล่องประมาณ 10 เซนติเมตร) ด้านละ 30 รู

2. นำขวดน้ำพลาสติกมาตัด ¼ ของขวดเพื่อนำมาใส่อาหาร

3. นำฝากล่องโฟมมาเจาะรู้ให้ขนาดพอดีกับขวดน้ำที่เตรียมไว้

4. นำกล่องโฟมมาแช่ในน้ำด่างทับทิม + สารส้ม ผสมน้ำ (อัตราส่วน ด่างทับทิม 1 ช้อนชา สารส้ม 200 กรัม น้ำ 100 ลิตร) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อลดความเป็นด่าง

5. นำกบเข้ามาเลี้ยงในกล่องโฟม โดยใส่น้ำสูงจากพื้นประมาณ 2 เซนติเมตร

การเลี้ยงกบคอนโดใช้ระยะเวลาเลี้ยง 3 เดือน ใช้อาหารทั้งหมด 3 เบอร์ คือ เบอร์ 1 ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 1- 2 เดือน เบอร์ 2 ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 2 - 3 เดือน เบอร์ 3 (สามารถใช้อาหารปลาดุกแทนได้) ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 3 เดือนถึงจำหน่ายออก โดยการให้อาหารให้วันละ 2 เวลา เปลี่ยนน้ำ 2 วันต่อหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ : กล่องโฟม 1 กล่องสามารถเลี้ยงกบได้ 50 ตัว

การเลี้ยงในบ่อปูน
วัสดุ อุปกรณ์

1. บ่อปูนซีเมน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร

2. ตาข่ายปิดปากบ่อ

3. เชือก

ขั้นตอน/วิธีการทำ

1. ใช้น้ำด่างทับทิม + สารส้ม ผสมน้ำ (อัตราส่วน ด่างทับทิม 1 ช้อนชา สารส้ม 200 กรัม น้ำ 100 ลิตร) แช่เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อลดความเป็นด่าง

2. นำกบเข้ามาเลี้ยงในบ่อปูน โดยใส่น้ำสูงจากพื้นประมาณ 2 เซนติเมตร

การเลี้ยงกบคอนโดใช้ระยะเวลาเลี้ยง 3 เดือน ใช้อาหารทั้งหมด 3 เบอร์ คือ เบอร์ 1 ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 1- 2 เดือน เบอร์ 2 ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 2 - 3 เดือน เบอร์ 3 (สามารถใช้อาหารปลาดุกแทนได้) ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 3 เดือนถึงจำหน่ายออก โดยการให้อาหารให้วันละ 2 เวลา เปลี่ยนน้ำ 2 วันต่อหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ : บ่อปูน 1 บ่อสามารถเลี้ยงกบได้ 200 ตัว
การเลี้ยงในขวดพลาสติก
วัสดุ อุปกรณ์
1. ขวดน้ำพลาสติก

2. มีดคัดเตออร์

3. ด่างทับทิม

4. สารส้ม

5. ตาข่าย

6. เชือก

ขั้นตอน/วิธีการทำ

1. นำขวดพลาสติกมาเจาะรูเพื่อใช้เป็นที่ระบายอากาศ และใส่อาหาร

3. ใช้น้ำด่างทับทิม + สารส้ม ผสมน้ำ (อัตราส่วน ด่างทับทิม 1 ช้อนชา สารส้ม 200 กรัม น้ำ 100 ลิตร) แช่เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อลดความเป็นด่าง

4. นำกบเข้ามาเลี้ยงในบ่อปูน โดยใส่น้ำสูงจากพื้นประมาณ 2 เซนติเมตร

การเลี้ยงกบคอนโดใช้ระยะเวลาเลี้ยง 3 เดือน ใช้อาหารทั้งหมด 3 เบอร์ คือ เบอร์ 1 ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 1- 2 เดือน เบอร์ 2 ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 2 - 3 เดือน เบอร์ 3 (สามารถใช้อาหารปลาดุกแทนได้) ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 3 เดือนถึงจำหน่ายออก โดยการให้อาหารให้วันละ 2 เวลา เปลี่ยนน้ำ 2 วันต่อหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ : ขวดพลาสติก 1 ขวดสามารถเลี้ยงกบได้ 1 ตัว

การเลี้ยงในล้อรถยนต์


วัสดุ อุปกรณ์

1. ล้อรถยนต์

2. ด่างทับทิม

3. สารส้ม

4. ตาข่าย

5. เชือก

ขั้นตอน/วิธีการทำ

1. นำกบเข้ามาเลี้ยงในล้อรถยนต์โดยใส่น้ำสูงจากพื้นประมาณ 2 เซนติเมตร

2. นำล้อรถยนต์มาวางซ้อนกัน

การเลี้ยงกบคอนโดใช้ระยะเวลาเลี้ยง 3 เดือน ใช้อาหารทั้งหมด 3 เบอร์ คือ เบอร์ 1 ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 1- 2 เดือน เบอร์ 2 ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 2 - 3 เดือน เบอร์ 3 (สามารถใช้อาหารปลาดุกแทนได้) ใช้เลี้ยงลูกกบอายุ 3 เดือนถึงจำหน่ายออก โดยการให้อาหารให้วันละ 2 เวลา เปลี่ยนน้ำ 2 วันต่อหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ : ล้อรถยนต์ 1 ชุดสามารถเลี้ยงกบได้ 50 ตัว
ผลงานที่สำเร็จพร้อมจำหน่าย


กบคอนโด ประโยชน์

1. สามารถนำมาประกอบอาหารได้

2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. รู้คุณค่าของการปฏิบัติงานจริง

4. เกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์

5. มีนิสัยรักการทำงาน

ข้อเสนอแนะ สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลี้ยงตามสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชน